Контакти

За връзка със Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан“:

Адрес: град Чирпан, община Чирпан, пл. Съединение 1
e-mail: fc.chirpan@gmail.com